Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

Ogłoszenie o konkursie

Zbieranie statystyk

Starostwo Powiatowe w Staszowie

ul. K. Świerczewskiego 7

28-200 Staszów

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 radca prawny – praca wykonywana w wymiarze ½ etatu

/nazwa stanowiska pracy/

                                                                          

1.  Wymagania niezbędne: posiadanie uprawnień określonych ustawą z dnia 6 lipca 1982 r.  o radcach prawnych  /Dz.U. z 2002 r. nr 123, poz. 1059 z późn. zmianami/.         

2. Wymagania dodatkowe:

     a/  mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku radcy prawnego w administracji  publicznej,

     b/ umiejętność obsługi komputera.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku – zgodnie z ustawą o radcach prawnych,

    w szczególności:

    a/ udzielanie zarządowi powiatu, radzie powiatu oraz  pracownikom starostwa porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie interpretacji  i stosowania prawa w sprawach wynikających z ich  zakresu obowiązków,

    b/ sporządzanie opinii prawnych,

    c/ udzielanie niezbędnej pomocy w przygotowywaniu projektów dokumentów, uchwał, zarządzeń, umów i porozumień,

    d/ występowanie przed sądami i urzędami.

    e/  uczestnictwo w posiedzeniach organów powiatu.

4. Wymagane dokumenty:

     a/ życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

     b/ list motywacyjny,

     c/ oświadczenie kandydata lub informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,    

     d/ kwestionariusz osobowy  kandydata do pracy  /do nabycia  w pokoju nr 26 Starostwa, wzór pod ogłoszeniem o naborze/,

     e/ kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

      f/ kserokopia aktualnego zaświadczenia o wpisaniu na listę radców prawnych,  

     f/ kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy.

     wszystkie ww. dokumenty winny być podpisane przez kandydata.

 

Na liście motywacyjnym  należy umieścić opatrzoną podpisem kandydata klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych /tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm./ oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593  z późn. zmianami/”.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu, pocztą elektroniczną na adres powiat@staszow.upow.gov.pl  – w przypadku posiadanych uprawnień  do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem:

 

 „Dotyczy naboru  na stanowisko   radcy prawnego”

- w terminie do dnia  7 lutego 2007 r.  włącznie.

 

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej/www.starostwo.staszow.eobip.pl/  oraz na tablicy informacyjnej przy ulicy Świerczewskiego 7.

 

Osoba wyłoniona w drodze naboru, przed zatrudnieniem, obowiązana jest  przedłożyć informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Staszowie
Informację wytworzył:
Robert Drogosz
Informację wprowadził:
Robert Drogosz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2007-01-17
Data ostatniej zmiany:
2007-01-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)